Thomas Canto, “Still lifes of space time”

Thomas Canto, “Still lifes of space time”
Source: Published on 2015-11-09